گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل

سرگروه آموزشی ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان اردبیل مظفری

همایش الگوهای نوین وابتکاری تدریس دروس زبان وادبیات باشرکت سرگروه ها و دبیران فعّال درس زبان وادبیا

                                           باسمه تعالی

همایش الگوهای نوین وابتکاری تدریس دروس  زبان وادبیات باشرکت سرگروه ها و دبیران فعّال درس زبان وادبیات فارسی نواحی ومناطق استان اردبیل

 دوشنبه مورخه ی 5/7/89 ساعت 9صبح  خانه ی معلم اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل

جلسه باپخش سرود جمهوری اسلامی ایران وتلاوت قران کریم باحضور جناب آقای دکتر فریدون اکبری مدیر گروه زبان وادبیات فارسی دفترتاَلیف وبرنامه ریزی درسی وزارت آموزش وپرورش

ومعاون مدیر کل آموزش وپرورش استان باشرگت سرگروه های درسی نواحی ومناطق 19گانه وبیش هفتاد نفرازدبیران فعّال استان شروع شد.

 آقای بیت اله مظفری سرگروه درس ادبیات فارسی استان به میهمانان خوش آمد وخیرمقدم گفت وخیلی کوتاه برنامه را معرّفی وچگونگی اجرا  واهمیّت این همایش رابیان کرد.

اوّلین سخنران آقای طوس احمدی معاون ادره ی کل آموزش وپرورش استان بودندکه طی سخنانی به اهمیّت کارگروه های آموزشی درسی علی الخصوص ادبیات فارسی  پرداختند واز اینکه این همایش با میهمانی مدیرگروه ادبیات فارسی دفتر تاَلیف شکل گرفته است بسیارتشکر کردند و با اشاره به برنامه ی تحوّل بنیادین درآموزش وپرورش کشور،نقش دفتر پژوهش وبرنامه ریزی را دراین امر مهم بسیار سازنده وموثّردانستند وگفتند که بارسنگین این تحوّل بردوش دفتر پژوهش وبعد از آن بردوش گروه های آموزشی درسی است که الحق گروه ادبیات با تاَلف کتاب «بخوانیم وبنویسیم » دوره ی ابتدایی وکتاب «فارسی »دوره ی راهنمایی توانایی وپیشرو بودن خودشان را نشان دادند.در ادامه به بیان تحوّل درمدیریّت آموزشی در راستای برنامه ملی آموزش اشاره داشتند که با تفویض اختیار به استان ها،مدرسه محوری مشارکت پذیری در تدوین برنامه درسی واداره ی مدرسه وانعطاف پذیری همراه است.

ودرپایان با ارائه ی آمارمقایسه درصدقبولی دانش آموزان سال سوم استان در دروس زبان وادبیات فارسی،رشدکمیّ آن راستودندوبرای کسب نتایج بهتردانش آموزان استان درآزمون سراسری دبیران ادبیات رابه تلاش بیشتر دعوت کردند.

در ادامه سرکار خانم عاقله شعبانی از منطقه ی خلخال با قرائت مقاله ی باعنوان «علّت تداوم روش تدریس سنتی در بین دبیران »مطالب زیر رابیان داشتند.

1-درنظام آموزشی کنونی به جهت اصالت دادن به محتوا ومتن کتاب ،ابتکار وخلاقیت درامرتدریس وارزشیابی ازمعلّم گرفته شده است.

2-دبیران عموماُ با روش های نوین ومدرن تدرس آشنایی ندارند  و دوره های ضمن خدمت در این باره هیچ کارایی نداشته است.

3-ساعت اختصاصی دروس وحجم زیاد کتب درسی اصلا باشیوه های نوین تدریس همگون نیستند وتراکم زیاد دانش آموزان هرکلاس مشکل دیگری است

4عدم آگاهی اولیای مدارس ودانش آموزان،نبود امکانات وفضا ،انتظارات کنکوری ،کمی درآمدشغلی معلمان ،موانع دیگراستفاده  از شیوه های نوین درامر تدریس است.

آقای حسین علی نژاد دومین دبیری بود که مقاله خودرا با عنوان«روش تدریس برپایه ی خلاقیّت وتوانایی »قرائت کردند

نویسسنده معتقد بود که یک روش کاملا ابتکاری وخلاقانه در آموزش مواد درسی زبان وادبیات فارسی دارد که دانش آموزان ضعیف وتجدیدی در 4 یا 5جلسه آموزش موفق به کسب نمره ی قبولی در امتحانات نهایی سال سوم می شوند.ادامه داد دراین شیوه با دسته بندی دروس «زبان شناسی »در یک جلسه وجزوه ،دروس «نگارش واملا بیاموزیم »دربسته ی آموزشی دیگر، وآموزش نکات مهم وکلیدی وتکراری وقابل پیش بینی درطراحی سوال،تمام دانش آموزان کلاس خصوصی یا عمومی را به کسب نمره ی قبولی آخرسال رهنمون می کند.

وی گفت که این شیوه فقط وفقط برای دانش آموزان ضغیف وتجدیدی  درکلاس های تقویتی وجبرانی ویا ماه آخرسال تحصیلی قابل اجراست. جزوات هر درس به تفکیک تهیّه شده ومی تواتند دراختیاردبیران قرار بگیرد.

آقای افشارنجف زاده سومین نفر بود که مقاله ی خود را شفاهاَ ارائه کرد وی خطاب با استاد دفترتالیف خواستار استفاده از ظرفیّت ،دانش وتجربیات دبیران استان ها وقومیّت های مختلف کشور درتدوین کتاب های درسی شدند تاعدالت آموزشی درسطح کلی کشوربرقرار شود.

ساعت 20/11نوبت سخنرانی به آقای دکتر اکبری رسید.

وی با بیان اینکه ،شیوه ی سنتی تدریس ادبیات فارسی ،همان ایجاد محدودیّت،خفه کردن وبند زدن به اندیشه وشعور وژرف اندیشی دانش آموزان است .شیوه های نوینی که درکتاب تالیفی ایشان وهمکارانش بیان شده این محدودیّت ها را حذف می کند ،مثلاَروش تفکّر استقرایی را برای تدریس دستور زبان ،آرایه های ادبی وسبک شناسی روش مناسبی دانستند.گفتند در روش های نوین معلم نه نقش مدرس وتدریسگر ،بلکه نقش هادی وراهنمایی یادگیری را دارد.آموزش یک فرایند دوسویه است.

هر درس وهر کلاس روش وشیوه های متفاوتی می طلبد .باید در تدریس دانش آموزان را صاحب تفکر بدانیم ،روش فکرکردن را به آنها یاد دهیم ،باید اجازه دهیم او کشف کند وبکاود واز این کشف وکاوش خود لذّت ببرد.نباید دانش آموزان رافقط درحیطه ی دانشی نگه داریم ،بایدآموزش را ازسطح دانشی به سطوح کاربردی ،تشخیصی،نگرشی وعاطفی هدایت کنیم.

جلسه ی بعد از ظهر ازساعت 45/13شروع شد ،سرگروه های نواحی ومناطق استان پرسش هاوانتقادات وانتظارات خودشان رابا حضور آقای دکتر اکبری وچند استاد پیشکسوت استان در یک فضای صمیمی در حوزه ی کتاب های درسی ،نکات مبهم وقابل تاُمّل زبان فارسی ،متون ادبی وسایر دروس ادبیات مطرح کردند ودرحوزه ی ارزشیابی نظرات خودشان را درتعدیل واصلاح شیوه ی رایج وکلیشه ای دفتر تالیف بیان داشتند.

آقای دکتر اکبری باحوصله وبا دقّت بسیار به  این پرسش هاوانتقادات  پاسخ دادند.این جلسه تا ساعت 50/15 طول کشید .میهمان جلسه به کاربست برخی پیشنهادات وانتظارات دبیران استان در برنامه های آینده ی دفتر تالیف وبرنامه ریزی درسی زبان وادبیات فارسی  قول مساعد دادند.

                                          به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:27  توسط سرگروه ادبيات(مظفری)  |